Algemene Bezoekersvoorwaarden Rembrandt Arnhem

Kaartverkoop

 • Alle door Rembrandt Arnhem, dan wel door derden gedane aanbiedingen, programma-aankondigingen, mededelingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend
 • De bezoeker dient tijdens het bezoek aan een voorstelling/concert in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs
 • Indien dit wordt verzocht is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan medewerkers van Rembrandt Arnhem te tonen
 • De bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen bij Rembrandt Arnhem of van andere erkende (voor-) verkoopadressen
 • Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan in beginsel niet worden geruild
 • De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding
 • Toegangsbewijzen blijven eigendom van Rembrandt Arnhem
 • Vermelde prijzen van kaarten zijn altijd inclusief servicekosten

Doorverkoop aan derden

 • Tickets zijn uitsluitend bestemd om door de bezoeker te worden gekocht voor eigen gebruik. Eigen gebruik wil zeggen: niet met de intentie om het ticket ter verkoop aan te bieden of (door) te verkopen aan derden dan wel ter beschikking te stellen voor commerciële doeleinden
 • Bezoeker is slechts dan gerechtigd tickets (door) te verkopen indien het ticket is gekocht voor eigen gebruik, maar zich daarna een omstandigheid voordoet waardoor de bezoeker het evenement niet meer kan bezoeken, dan wel wanneer één of meer personen uit het gezelschap waarmee de bezoeker het evenement zou bezoeken daartoe verhinderd zijn
 • Een ticket dat is/wordt doorverkocht om commerciële doeleinden en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Rembrandt Arnhem ongeldig worden gemaakt. Het oordeel van Rembrandt Arnhem dat de intentie is gericht op (door)verkoop om commerciële doeleinden is bindend. Een ongeldig gemaakt ticket geeft geen recht op toegang tot het evenement, noch geeft het de bezoeker en/of de houder van het ticket recht op restitutie en/of schadevergoeding

Verblijf in het gebouw

 • Gedurende het verblijf dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wet, met hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt, en met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Rembrandt Arnhem heeft daartoe een aantal huisregels opgesteld die op zichtbare plaatsen in het gebouw en op de website zijn gepubliceerd.
 • Tevens dient de bezoeker zich te realiseren dat:
 • Het verblijf van de bezoeker is voor eigen rekening en risico
 • Rembrandt Arnhem is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van eigendommen van bezoekers die in bewaring zijn gegeven bij de garderobe
 • Rembrandt Arnhem is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan Rembrandt Arnhem opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten
 • Iedere aansprakelijkheid van Rembrandt Arnhem uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs
 • De aansprakelijkheid van Rembrandt Arnhem wordt onder meer uitgesloten voor:
 • schade ten gevolge van het handelen van derden
 • schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden
 • schade ten gevolge van overmacht
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Rembrandt Arnhem en de bezoeker dienen de directie van Rembrandt Arnhem binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken